Om vandværket

Tobøl Vandværk

Historien om Tobøl Vandværk, som den huskes af Knud Grønnebæk, dels efter hukommelse og ud fra læsning af tilgængelige protokoller.
Grundvand har aldrig været en mangelvare i Tobøl. De fleste steder er der kun ca. 1 meter ned til grundvandet, og det kunne i gamle dage godt være et problem.
I 40´erne havde man ofte stensatte brønde med håndpumpe på gårdspladserne ved gårdene. På gårdspladserne havde man tit også møddingen liggende, gyllebeholdere kendte man ikke til den gang.

Så det var ikke altid just rent vand, der fandtes i disse brønde.
Skulle man have helt rent vand til husholdningen hentede man det i gadekæret, eller som her i Tobøl i bækken. Vandet i brøndene var med højt indhold af jern og mangan, samt diverse stoffer nedsivet fra møddingen.

Helt galt gik det efter krigen, da man omkring 1945 begyndte at lave ensilage af roetoppene. Man lavede siloer, som blev gravet op til 2 m dybe, uden fast bund og afløb. Ensilagesaften sivede ned i grundvandet og endte dermed i drikkevandsbrøndene.

Derfor opstod ideen om at lave et fælles Vandværk for Tobøl.

Byens borgere blev indkaldt til et møde den 21. november 1947 i Tobøl Forsamlingshus, med det formål at etablere et vandværk i byen.
Der mødte en del borgere frem til mødet, hvor mange er ikke noteret i referatet.

Der var indkaldt en ingeniør Bisbjerg fra Kolding, og han forklarede de fremmødte om, hvordan et vandværk virker, og hvorledes det er opbygget. Efter en grundig debat om oplægget, blev det vedtaget at etablere et vandværk.
Der blev oprettet et andelsselskab med navnet Tobøl Vandværk.

På mødet blev der endviere drøftet vedtægter, og udkast til disse blev vedtaget af de fremmødte. Til at forestå arbejdet med de mange opgaver ved opførelse af et nyt vandværk, blev der også valgt en bestyrelse.

Den første bestyrelse i Tobøl Vandværk fik følgende sammensætning:

Formand: Smedemester Viktor Johansen
Næstformand: Gårdejer Svend Grønnebæk
Kasserer: Gårdejer Viggo Lund
Medlem: Vognmand Laurids Jensen
Medlem: Lagerforvalter Otto Stensgård
Som revisorer blev valgt: Uddeler Kjær og uddeler Larsen

Det fremgår ikke af protokol hvor mange andelshavere, der var med fra starten, men jeg mener det var omkring 25 forbrugere, som gav tilsagn. Herefter gik arbejdet med at etablere vandværkwet så i gang, og opførelsen af selve vandværket og det første spæde ledningsnet beløb sig til ca. kr. 50.000,-

Jeg kan huske, at bestyrelsen blev indkaldt til et møde på Kalvslund Kro d. 7. februar 1947. Der var opstået en del uenighed om betalingen af den sidste del af det økonomiske mellemværende med Konsulent Jørgen Bisbjerg og entreprenør Jensen, Kolding. Jeg husker ikke præcis hvor stort et beløb man var uenige om. Til slut enedes man dog om, at Vandværket betalte entreprenør Jensen kr. 10.000,- til fuld og endelig afregning af mellemværendet. Entreprenør Jensen stillede dog den betingelse, at Svend Grønnebæk og Viggo Lund, hver drak en snaps, vel at mærke af et fyldt ølglas.
Det gjorde de så, på trods af at de ellers normalt var totale afholdsmænd,
Sådan var starten på Tobøl Vandværk.
Herefter gik det stille og roligt med skiftende bestyrelser, de fleste af de daværende tilsluttede forbrugere var på skift medlemmer af bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen i 1955 kom William Hansen i bestyrelsen og blev kasserer. Han varetog hvervet i 14 år, og fik i perioden styr på økonomien. I 1969 købte man nabogrunden til vandværket for kr. 1.500,- Samme år blev der udført en tilbygning til vandværket, hvori der blev installeret et filteranlæg fra Silhorko. Vandværket havde dermed den bygningsstørrelse, som vi ser i dag.
Fra den spæde start opkrævede man vandafgift hos forbrugerne hver måned. Efterhånden steg antallet af tilsluttede forbrugere, og fra 1970 gik man over til opkrævning hvert kvartal.

Fra 1973 var vandværket gældfrit.

I 1987 kom der en ny vandforsyningsplan fra Holsted Kommune, med ændret forsyningsområde for Tobøl Vandværk. Vandværket skulle nu levere vand til yderligere ca. 30 nye forbrugere.

Den nuværende rentvandsbeholder ved siden af vandværket, har en kapacitet på 150 m3. Beholder blev opført i 1988, og samme år vedtog bestyrelsen, at der skulle monteres vandmålere hos hver enkelt forbruger.

I 1987 havde Ingeniørfirmaet Carl Bro A/S, på foranledning af Holsted Kommune udregnet, at det ville koste vandværket ca. 2 millioner kr., at udvide forsyningsledningsnettet, hvis man skulle kunne levere vand til alle de forbrugere der fandtes inden for det forsyningsområde, som hører til Tobøl Vandværk.

Knud Grønnebæk og Svend Aage Aarhus regnede lidt på tallene, og fandt ud af, at arbejdet kunne udføres for ca. kr. 800.000,-, ved at samarbejde med den entreprenør, som samtidig udførte ny kloak på Vesterbyvej. En væsentlig prisforskel og besparelse for vandværket. Ved ekstraordinær generalforsamling i december 1993, blev det vedtaget at ændre vandværkets regnskabsår, så det nu følger kalenderåret. I 1993 opfandt regeringen en ny afgift på ledningsført vand til den enkelte forbruger.

Oprindeligt var afgift (vandskat) på kr. 1.- pr. m3, stigende til at være kr. 5,90 i 2012, og selvfølgelig moms oveni. Denne afgift skal afregnes efter vandforbrug hos den enkelte forbruger, så derfor blev der i 1993/-94 opsat nye vandmålere ude hos hver enkelt forbruger. Vandværkets elektronik og styretavler er løbende blevet opdateret of fornyet under kyndig vejledning og opsyn af Anders Tobiasen.

Den 21. november 1997 kunne vandværket markere sit 50 års jubilæum. Der blev afholdt en lille festlighed i Tobøl Forsamlingshus, hvortil byens borgere og bestyrelser fra nabo vandværker var indbudt.

Som så mange andre, blev vandværket ved orkanen d. 3. december 1999, ramt af strømsvigt i 4 dage, og kunne derfor ikke levere vand til forbrugerne. Da det endelig lykkedes at finde en egnet nødstrøms generator, blev den normale strømforsyning genoprettet. For at undgå lignende svigt fremover, blev der indkøbt et nødstrømsanlæg til kr. 30.000,-.
Det har vist nok ikke været i brug endnu.

Ved generalforsamlingen i 2007 blev det oplyst, at der nu var 120 forbrugere tilsluttet til Tobøl Vandværk.

Samme år blev Svend Aage Aarhus valgt til ny formand efter Willy Sørensen. I 2009 tages en ny vandboring i brug, så vandværket nu har 2 boringer, man kan pumpe vand op fra.

Samtidig udføres en større renovering og udskiftning af filteranlæg på vandværket, bl. a. grundet højere jernindhold i vand fra ny boring. Som følge af det stigende antal krav og påbud fra myndigheder indgik vandværket i 2009 aftale med Vandværkernes EDB-service, Holsted om udførelse af dele af regnskabsfunktionen. Vandværkernes EDB-service forestår nu udsendelse af opkrævning for de 2 årlige vandrater, udsendelse af selvaflæsningskort for årsforbrug, momsregnskab, udregning af vandskat samt udarbejdelse af flytteopgørelser.

Desuden udarbejder de årsregnskab efter de retningslinier, som nu kræves af myndighederne. Aftalen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2010.

I 2010 blev der monteret 12 stk. skyllehaner fordelt på forsyningsledninger længst væk fra vandværket, så der er mulighed for gennemskylning af ledningsnettet, hvis der opstår forurening i dette.

Ved generalforsamling i marts 2010 valgte Leif Jensen at udtræde af bestyrelsen, efter 21 års virke som kasserer.

Der installeres overvågningsanlæg, så drift på vandværk nu kan kontrolleres via internet hjemme hos Anders Tobiasen, som er teknisk ansvarlig for vandværket. Som følge af den stigende risiko for forurening af drikkevandet, blev der i 2011 etableret en nødforsyningsledning til Holsted St. Vandværks ledning ved krydset mellem Pilgårdsvej og Holleskovvej. Så i tilfælde af forurening eller total nedbrud på Tobøl Vandværk, vil vandforsyningen til forbrugerne kunne overtages af Holsted St. vandværk efter en enkel teknisk omstilling. Ligeledes efter påbud fra myndigheder, dels om udformning og indhold af årsregnskab, dels om beregning af priser i takstblad, måtte vandværket i 2011 gennem en større øvelse med værdisætning af vandværket incl. boringer, rentvandstank, skyllevandstank, samt hele det ca. 17 km lange forsyningsledningsnet, som anlægget består af i dag.

Ved generalforsamlingen i marts 2012 ønskede Svend Aage Aarhus og Jens Peter Hansen ikke genvalg.

Stor tak til Jens Peter efter 8 år i bestyrelsen og ikke mindst til Svend Aage efter 37 års indsats i bestyrelsen, heraf de seneste 5 år som formand.

Tobøl Vandværk har ved udgangen af 2012 i alt 127 forbrugere tilsluttet.
Den nuværende bestyrelses sammensætning kan du finde på vandværkets hjemmeside.

Tobøl Vandværk er nu med i den digitale tidsalder, hvor internet i forbindelse med omverdenen er en nødvendighed, og en hjemmmeside på internet en forventning fra omgivelserne.

Måtte vi have glæde og gavn af Tobøl Vandværk mange år fremover.

Tillykke med 65-års dagen i november 2012.

Knud Grønnebæk
Vesterbyvej
Tobøl

Seneste indlæg