Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 21.. novemder 1947, er et andelsselskab, hvis navn er
Andelsselskabet Tobøl Vandværk, 6683 Føvling
Selskabet er hjemmehørende i Vejen Kommune.

§ 2 – Formål
Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden drifstomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 – Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere – inden for vandværkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativets fastsatte betingelser.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser
For lån, som selskabet måtte optage, såvel for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte interessenter, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.

Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt. Ethvert medlem, skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved indmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine evt. lejere. såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet.

Sker det ikke, mister han sin ret til en andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for sine forpligtelser.

Det er en betingelse ved ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerslifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.), ved ekspropriation o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved eksklusion af selskabet pga. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.

Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til den omhandlede ejendom, betragtes dette som ny tilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, lige som alle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner, som i følge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som i følge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Nævnte afgift skal altid dække den del af et medlems indskud der medgår til hoved-anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§ 8 – Anlæg
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.

For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsyningsledningsnet og stikledninger, dog iht. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, også de dele af ledningsnettet som er helt eller delvis betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 9 – Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst mulig gene.

Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betales en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning.

Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration.

Selskabet afholder dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem, at føre en stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering, samt adgang til dens vedligeholdelse og reparation, alt for den interesseredes regning.

Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 – Indskrænkning i vandleverancen
Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, havevanding må finde sted. Evt. ekstra afgift fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand i flg. § 7, må forsyne andre evt. lejere med vand jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jvfr. regulativet

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling såvel ordinære som ekstraordinære skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i lokalavis.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal gives til bestyrelsens formand 30 dage inden ordinær generalforsamling.

Sådanne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter

5. Valg af revisor og suppleant

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

 

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerrne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et passende resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12 – Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Der kan stemmes ved fuldmagt (skriftligt), men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Til beslutning af vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af interessenterne være til stede på pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første. men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt indbetalt, eller ændringer er godkendt af långiveren.

§ 13 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 (3) medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ.

Bestyrelsen kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.

Anlægsvirksomhed, der overstiger henlæggelser, skal forlægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne medlemmer indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems periode.

§ 14 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden eller bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen jvfr, dennes forretningsorden.

§ 15 – Regnskabet
Selskabets regnskabsår er kalenderåret 1/1 – 31/12.

Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af kassereren og revisorerne.

§ 16 – Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.

Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved en kommunal overtagelse, kan opløsning finde sted efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. juni 1988 , samt den ekstraordinære generalforsamling den. 4. juli, 1988.

 Knud Grønnebæk, Peter Jacobsen, Adolf Lund, Leif Jensen og Svend Aage AarhusSamt den ekstraordinære generalforsamling den 16. december 1993

 Knud Grønnebæk, Peter Jacobsen, Villy Sørensen, Leif Jensen og Svend Aage Aarhus.

Seneste indlæg